Menu

Filter op
content
Data&Privacyweb
0

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Berghauser Pont Publishing

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34196576.

 

1. Algemeen

1.1 Op alle overeenkomsten met Berghauser Pont B.V. (hierna Berghauser Pont Publishing) zijn, behoudens voorzover anders overeengekomen, de navolgende voorwaarden van toepassing. Berghauser Pont Publishing aanvaardt geen eventuele (leverings)voorwaarden van de afnemer/opdrachtgever/abonnee, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling of aanvraag van een abonnement bij Berghauser Pont Publishing en de aanvaarding door Berghauser Pont Publishing hiervan. De abonnee aanvaardt door zijn mondelinge of schriftelijke bestelling of aanvraag deze leveringsvoorwaarden. Een aanvraag geldt als aanvaard door Berghauser Pont Publishing wanneer zij niet binnen veertien dagen na ontvangst van de aanvraag aan de wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

1.3 De aanbiedingen van Berghauser Pont Publishing zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbiedingsprijs is geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de gegevens die de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvraag heeft verstrekt. Van de juistheid van deze gegevens mag Berghauser Pont Publishing uitgaan. De inhoud van folders, brochures, Internet en prijscouranten zijn onder voorbehoud en binden Berghauser Pont Publishing niet.

1.4 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen in de zin van de hierna volgende definities:

Abonnement: overeenkomst tussen Berghauser Pont Publishing en abonnee, krachtens welke Berghauser Pont Publishing aan abonnee via een door de abonnee aangemaakte persoonlijke toegangscode elektronisch toegang verleent tot Databank(en);

Proefabonnement: abonnement aangegaan ter kennismaking met één of meerdere van de online diensten van Berghauser Pont Publishing tegen gereduceerd tarief. Deze abonnementen worden na afloop van de vastgestelde periode zonder tegenbericht van klant omgezet naar een abonnement tegen normaal tarief voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen;

Databank(en): de bestanden die Berghauser Pont Publishing ter beschikking stelt alsmede de in de bestanden opgenomen gegevens, die de abonnee in staat stellen informatie te selecteren, in te zien, op eigen locatie te printen en/of te bestellen;

Databank-eigenaar: de uitsluitend rechthebbende(n) op de desbetreffende Databank(en) en/of op de in de Databank(en) opgenomen gegevens, voorzover dit een ander is dan Berghauser Pont Publishing;
Schriftelijk: wijze van berichtgeving, te weten hetzij elektronisch via de netwerken waarop de Databank(en) toegankelijk is (zijn), hetzij via de post of per fax verzonden.

 

2. Duur

2.1 Een Abonnement komt tot stand door middel van een aanvraagformulier dat Schriftelijk door Berghauser Pont Publishing is aanvaard. Bij elektronische aanmelding maakt de abonnee een toegangscode aan, al voordat het abonnement tot stand is gekomen.

2.2 Het Abonnement treedt in werking op het moment van aanmelden en geldt tot wederopzegging. Partijen kunnen ieder schriftelijk opzeggen tegen het einde van de Abonnementsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

2.3 Indien de Databank-eigenaar geen toestemming verleent tot gebruik, dan wel deze toestemming intrekt, dan wel de Databank(en) niet langer beschikbaar stelt, heeft Berghauser Pont Publishing het recht het Abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden en de toegang tot de Databank(en) af te sluiten.

 

3. Betaling

3.1 Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen 14 dagen na factuurdatum en op de door Berghauser Pont Publishing in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.

3.2 De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de afnemer/opdrachtgever/abonnee derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim.

3.3 Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, maakt Berghauser Pont Publishing in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand die worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 25,- (exclusief BTW).

3.4 De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.5 De wederpartij mag een schuld uit deze overeenkomst niet met enige vordering op Berghauser Pont Publishing verrekenen.

3.6 Berghauser Pont Publishing behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

3.7 Abonnementen waarvoor een vastgestelde prijs geldt en die een duur hebben langer dan een maand worden, tenzij anders overeengekomen, per kwartaal voorafgaand aan de start van het kwartaal gefactureerd.

3.8 Abonnementen gelden tot wederopzegging, tenzij anders overeengekomen. Partijen kunnen ieder schriftelijk opzeggen tegen het einde van de abonnementsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

3.9 Berghauser Pont Publishing is gerechtigd de prijzen van abonnementen en andere door Berghauser Pont Publishing te leveren producten en diensten jaarlijks aan te passen op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS, reeks alle huishoudens.

3.10 Berghauser Pont Publishing is daarnaast gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen. Berghauser Pont Publishing stelt de abonnee/wederpartij indien mogelijk tenminste een maand voor het intreden van de wijzigingen schriftelijk of via de persoonlijke internetpagina op de hoogte.

3.11 De abonnee kan bij prijsverhogingen in de zin van art. 3.10 het abonnement met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, echter alleen vóórdat de verhoging intreedt.

3.12 Berghauser Pont Publishing kan het Abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden en de toegang tot de Databank(en) afsluiten, wanneer de abonnee in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van abonnee is ingediend, hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet, dan wel ontbindt, en/of als derden de toegangscode van de abonnee gebruiken.

3.13 Het is de abonnee niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Berghauser Pont Publishing, rechten en/of plichten die hij aan een abonnement ontleent over te dragen aan een derde. Berghauser Pont Publishing kan haar rechtsverhouding tot de abonnee en de afzonderlijke rechten en/of verplichtingen die Berghauser Pont Publishing aan die rechtsverhouding ontleent aan een derde overdragen. Indien zich dit voordoet kan de abonnee het abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen.

3.14 Onbeschadigde artikelen kunnen binnen het wettelijk termijn van 14 dagen kosteloos worden geretourneerd, met uitzondering van digitale producten (zoals digitale tijdschriften en digitale boeken) en op-maat gemaakte boeken en/of gepersonaliseerde wettenbundels.

3.15 Bij het bestellen van digitale producten (zoals digitale tijdschriften en digitale boeken) gaat Berghauser Pont Publishing meteen over op de verwerking van deze bestelling. Producten worden binnen 2 a 3 werkdagen geleverd, met uitzondering van op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten. Omdat het digitale producten betreft (die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd) verklaard de consument bij bestelling van het product afstand te doen van zijn/haar herroepingsrecht, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

 

4. Apparatuur

4.1 De abonnee dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de apparatuur, programmatuur en andere (o.a. datacommunicatie-) faciliteiten teneinde gebruik te kunnen maken van de Databank(en).

4.2. Berghauser Pont Publishing kan de toegang tot de Databank(en) tijdelijk zonder voorafgaande aankondiging stopzetten in verband met onderhoud of herstel. Berghauser Pont Publishing streeft ernaar de abonnee tijdig op de hoogte te stellen van wijzigingen van voornoemde tijdstippen.

 

5. Licentie

Berghauser Pont Publishing verleent de in art. 1.4 genoemde abonnee het niet-exclusieve recht tot normaal gebruik van de toegang tot de Databank(en).

 

6. Levering van informatie

6.1 Levering van informatie geschiedt te allen tijde tegen de dan geldende prijzen vanuit een door Berghauser Pont Publishing gekozen verzendadres.

6.2 Levering van informatie geschiedt slechts in opdracht van de abonnee. De juistheid en de omvang van de opdracht van de abonnee wordt gebaseerd op de door de abonnee aan Berghauser Pont Publishing gegeven en kenbaar geworden instructies.

6.3 De abonnee draagt de kosten als gevolg van het gebruik van de openbare telecommunicatie-infrastructuur bij online raadplegingen van de Databank(en).

6.4 Levering van informatie geschiedt voor rekening en risico van de abonnee. Berghauser Pont Publishing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade geleden door de abonnee ten gevolge van verzending en/of andere vormen van transport van informatie.

 

7. Aansprakelijkheid Berghauser Pont Publishing

7.1 De aansprakelijkheid van Berghauser Pont Publishing voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie in de meest ruime zin des woords zoals door Berghauser Pont Publishing uitgegeven – die de wederpartij lijdt doordat Berghauser Pont Publishing (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

7.2 Art. 7.1 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Berghauser Pont Publishing of van enig persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken (computerprogramma’s en gegevensbestanden daaronder begrepen) en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die de wederpartij de laatste maand heeft betaald.

7.3 Onder de in art. 7.1 genoemde informatie wordt in elk geval mede (maar bepaald niet uitsluitend) verstaan de inhoud van advertenties en/of aan natuurlijke of rechtspersonen wettelijk voorgeschreven publicaties, voorzover die door (een) ander(en) dan Berghauser Pont Publishing zijn samengesteld.

7.4 Een eventuele aansprakelijkheid van Berghauser Pont Publishing en van de personen, voor wie Berghauser Pont Publishing verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

7.5 Onder de schade waarvoor Berghauser Pont Publishing krachtens art. 7.1 en 7.2 niet aansprakelijk is, valt mede enige schade, van welke aard ook, die ontstaat door het (al dan niet tijdelijk) niet-toegankelijk zijn van Databank(en) door storing of buitenwerkstelling van de in art. 4 bedoelde apparatuur, programmatuur en faciliteiten.

7.6 Onder de schade waarvoor Berghauser Pont Publishing krachtens art. 7.1 en 7.2 niet aansprakelijk is, valt mede enige schade, die ontstaat door het al dan niet tijdelijk niet-toegankelijk zijn van de Databank(en), het niet verlenen dan wel intrekken van toestemming tot gebruik door de Databank-eigenaar en het niet langer beschikbaar stellen van de Databank(en) door de Databank-eigenaar.

7.7 Berghauser Pont Publishing streeft ernaar dat de aangeboden publicaties op de publicatiedatum in de Databank(en) zijn opgenomen, maar garandeert dat niet. En zij streeft ernaar dat de met behulp van de ontsluitingssoftware gemaakte selecties van publicaties en gegevens daaruit compleet beantwoorden aan de zoekvraag, maar garandeert dat niet.

 

8. Aansprakelijkheid abonnee

8.1 Gebruikersnaam en wachtwoord vormen een strikt persoonlijke toegangscode. Het is de abonnee niet toegestaan deze toegangscode aan derden bekend te maken en/of de toegangscode door derden te laten gebruiken. De toegangscode geeft de abonnee de mogelijkheid om de Databank(en) vanaf twee verschillende computers te raadplegen.

8.2 Indien een derde de toegangscode van de abonnee gebruikt, is de abonnee, ongeacht of dit gebruik aan hem toerekenbaar is of niet, aansprakelijk voor de nakoming van het Abonnement, in het bijzonder ook van de financiële verplichtingen.

8.3 De abonnee is niet tot meer gerechtigd dan tot gebruik zoals overeengekomen. De abonnee verklaart hierbij dat hij geen ongeautoriseerd gebruik zal maken van andere bij Berghauser Pont Publishing aanwezige Databank(en) of daartoe pogingen zal ondernemen.

8.4 Na afloop van het Abonnement is de abonnee niet langer gerechtigd tot gebruik zoals overeengekomen. De abonnee verklaart hierbij dat hij na afloop van het Abonnement geen ongeautoriseerd gebruik zal maken van bij Berghauser Pont Publishing aanwezige Databank(en) of daartoe pogingen zal ondernemen.

9. Proefabonnee
Met het aanvragen van een abonnement verklaart de proefabonnee dat hij binnen een termijn van 6 maanden na afloop van het proefabonnement niet opnieuw een proefabonnement zal aanvragen.

 

10. Auteursrecht/rechtsbescherming databank

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Databank(en), print-outs daarvan, de software, de toegankelijkheidsstructuur van de Databank(en) etc., waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij Berghauser Pont Publishing, dan wel bij een derde van wie Berghauser Pont Publishing een licentie verworven heeft. Voorzover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Berghauser Pont Publishing of bij wet toegestaan, mag niets uit de Databank(en) op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is voor het in artikel 5 bedoelde normale gebruik. Het is de gebruiker evenmin toegestaan een en ander geheel of gedeeltelijk beschikbaar te (doen) stellen aan derden, al dan niet via een netwerk, of op enigerlei wijze op elektronische wijze te (doen) opslaan.

10.2 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

10.3 Berghauser Pont Publishing verleent abonnee toestemming tot het maken van één print-out van de geleverde informatie per raadpleging, welke print-out uitsluitend mag worden aangewend voor eigen studie, oefening of gebruik.

10.4 Abonnee is verplicht van diegene aan wie hij het in art. 9.1 genoemde – al dan niet tijdelijk, gedeeltelijk, en op welke wijze dan ook en ongeacht of hij daartoe gerechtigd is – ter beschikking stelt te bedingen, dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding aan derden zal opleggen, een en ander onverminderd de aansprakelijkheid van abonnee jegens Berghauser Pont Publishing voor schade voortvloeiende uit de schending van zijn verplichtingen jegens Berghauser Pont Publishing.

 

11. Klachten

Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Berghauser Pont Publishing. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

12. Verjaring/verval

Alle rechtsvorderingen jegens Berghauser Pont Publishing, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

 

13. Wijzigingen

Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

 

14. Partiële nietigheid

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is gestalte wordt gegeven aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst.

 

15. Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Alle geschillen over de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Berghauser Pont Publishing worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft Berghauser Pont Publishing de opdrachtgever/afnemer/abonnee een termijn van een maand nadat Berghauser Pont Publishing zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.

15.2 Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

15.3 De wederpartij vrijwaart Berghauser Pont Publishing tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Berghauser Pont Publishing in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

 

16. Geschillen en toepasselijk recht

Via ons privacy en cookie statement wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met privacyregelgeving en uw persoonsgegevens. U kunt dit statement raadplegen via deze link.