Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Cursussen van Data&Privacyweb worden verzorgd door Berghauser Pont Academy.

INCOMPANY

Wilt u een cursus incompany volgen? Neem contact op met Crescens Akkermans.

crescens akkermans

Crescens Akkermans

Programmamanager, Berghauser Pont Academy

06 10 71 90 78
crescens@berghauserpont.nl

Zelfstudie 

E-cursus

E-cursus DPIA – de theorie van DPIA nader uitgelegd en toegelicht

Tijdens deze E-cursus DPIA krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van het theoretisch en juridisch kader van DPIA’s. U leert wanneer een DPIA verplicht is, waaraan een DPIA inhoudelijk moet voldoen en welke normen en regels er gelden voor het uitvoeren van een DPIA. U krijgt tevens uitleg van praktische DPIA modellen, wat de verhouding is tussen een DPIA en verantwoordingsplicht en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van een DPIA.
Lees meer >

10

februari 2022

Middagcursus

Praktijkmiddag DPIA – Stapsgewijze, praktische uitvoering van een DPIA

Tijdens deze cursus gaat u samen met de docenten het volledige DPIA-proces doorlopen en worden diverse praktische DPIA-modellen behandeld. U kunt vragen inbrengen en gaat oefenen met een volledig en goede uitvoering van een DPIA. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in de praktijk.
Lees meer >

10

februari 2022

Cursus

E-cursus DPIA en Praktijkmiddag DPIA – Theorie en stapsgewijs, praktische uitvoering van een DPIA

Tijdens de E-cursus DPIA krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van het theoretisch en juridisch kader van DPIA’s. Tijdens de Praktijkmiddag DPIA wordt u tevens volledig en goed op de hoogte gebracht hoe u een volledig DPIA proces praktisch moet uitvoeren en doorlopen aan de hand van diverse DPIA-modellen die de docenten samen met u behandelen.
Lees meer >

17

februari 2022

1-daagse cursus

Privacywetgeving in de opsporing: de Wpg voor BOA’s bij de verwerking van politiegegevens

Tijdens deze cursus wordt u op de hoogte gebracht van de wetgeving die op de gegevensverwerkingen door BOA’s van toepassing is. U leert wanneer uw BOA’s zich aan de Wpg moet houden, wanneer aan de AVG en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze wetten. Ook leert u welke stappen er moeten worden gezet om aan de Wpg te voldoen, hoe gegevens gedeeld kunnen worden en hoe gegevens uit opsporingsactiviteiten kunnen worden gebruikt in het toezichtwerk.
Lees meer >

29

maart 2022

Workshop

Cameratoezicht & Privacy: Hoe richt ik mijn camerabeleid in?

Tijdens de cursus Cameratoezicht & Privacy besteden we aandacht aan de privacyregels die gelden voor de inzet van camera’s. Met behulp van de casuïstiek leert u hoe u een camerabeleid inricht.
Lees meer >

5

april 2022

Middagcursus

Verhouding Wwft en AVG: de grenzen van het cliëntenonderzoek

Tijdens deze cursus wordt de relevante wet- en regelgeving (de Wwft, de AVG (GDPR) en de gerelateerde richtlijnen, besluiten en wetten) op hoofdlijnen behandeld. Aan de hand van rechtspraak en andere (praktijk)voorbeelden wordt geschetst hoe de anti-witwasregelgeving zich verhoudt tot de privacywetgeving. Deze cursus is erop gericht u een beter beeld te geven van de privacy-rechtelijke aspecten waar u op dient te letten bij het uitvoeren van een cliëntenonderzoek.
Lees meer >

6

april 2022

Online cursus

Bewustzijn van Informatiebeveiliging: kwetsbaarheden en risico’s

In deze 1-daagse cursus leert u hoe u uw organisatie kunt wapenen tegen een aanval van cybercriminaliteit. U leert hoe hackers denken, welke stappen ze nemen en waarom data interessant voor hen is.
Lees meer >

7

april 2022

Dagdeelcursus

Privacy en arbeidsrecht: praktisch omgaan met privacy-issues op de werkvloer

In deze half-daagse cursus ‘Privacy en arbeidsrecht’ leert u over de belangrijkste privacythema’s en privacygerelateerde vragen op de werkvloer, en krijgt u handvatten voor uw dagelijkse praktijk.
Lees meer >

8

april 2022

Dagdeelcursus

Inkoop van software(diensten): privacybescherming en informatiebeveiliging bij inkoop en contracten

Tijdens deze cursus krijgt u praktische handvatten aangereikt om antwoord te kunnen geven op diverse compliance- en risicovraagstukken bij de inkoop van software (diensten). U wordt op de hoogte gebracht van relevante privacy-en beveiligingsrisico’s. U leert overeenkomsten te beoordelen en weet hoe u de verschillende fases van het inkoopproces moet doorlopen. Aan de hand van een praktijkcasus leert u de opgedane kennis meteen te vertalen naar de praktijk.
Lees meer >

12

april 2022

Cursus

Datalekken voor juristen

Tijdens deze cursus wordt de huidige stand van zaken ten aanzien van de meldplicht datalekken behandeld. Wat precies kwalificeert een datalek en welke wettelijke verplichtingen gelden ten aanzien van een datalek? Ook de aanvullende verplichtingen die volgen uit de beleidsregels van de toezichthouders en de praktijk rondom het melden van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens zullen worden besproken.
Lees meer >

17

mei 2022

Masterclass

Privacy in perspectief

In deze masterclass wordt privacy bekeken vanuit een juridisch, economisch, sociaalpsychologisch, technologisch, ethisch en organisatorisch perspectief.
Lees meer >

24

mei 2022

1-daagse cursus

Ondermijning en Verwerking van Persoonsgegevens

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op het juridisch kader voor gegevensverwerking bij de aanpak van ondermijning. Er wordt besproken hoe wordt bepaald welke verwerking van persoonsgegevens wel en niet is toegestaan en waarom. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op het delen van persoonsgegevens binnen en buiten de eigen organisatie.
Lees meer >

7

juni 2022

Opleiding

Privacy in het sociaal domein

Met deze 3-daagse cursus Privacy in het sociaal domein wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein. U verwerft kennis van de wet, kunt adviseren over de werkprocessen en weet op welke manier gegevens uitgewisseld kunnen worden.
Lees meer >

30

juni 2022

Cursus

Actualiteitencursus AVG

Tijdens deze cursus krijgt u aan de hand van jurisprudentie, de adviezen en besluiten van de AP en opinies en guidelines van de European Data Protection Board (EDPB) een compleet en helder beeld hoe nadere invulling wordt gegeven aan de veelal open normen in de AVG en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Na deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten binnen de AVG.
Lees meer >