Menu

Filter op
content
Data&Privacyweb
0

De bescherming van persoonlijke gegevens: een patiënt heeft het recht om kosteloos een eerste kopie van zijn of haar medische gegevens te verkrijgen.

Kan de arts kosten in rekening brengen voor het delen van een kopie van je eigen medisch dossier? Vorige week oordeelde het Hof van Justitie van de EU dat dit niet mag. Het uitoefenen van inzagerechten onder de AVG mag niet gepaard gaan met kosten bij het aanvragen van een eerste kopie van een medisch dossier.

HvJEU 27 oktober 2023

Een patiënt vraagt zijn tandarts om een kopie van zijn medische gegevens, met het doel haar aansprakelijk te stellen voor vermeende fouten die zijn gemaakt bij het verlenen van tandheelkundige zorg. De tandarts vraagt echter dat de patiënt de kosten dekt die verbonden zijn aan het verstrekken van een kopie van de medische gegevens, zoals bepaald in het Duitse recht. De patiënt is van mening dat hij recht heeft op een gratis kopie en heeft een zaak aangespannen voor de Duitse rechtbanken. In deze context heeft het Duitse Federale Hof van Justitie vragen gesteld aan het Hof van Justitie voor een voorlopige beslissing. Het Duitse gerecht is van mening dat de uitkomst van het geschil afhangt van de interpretatie van bepalingen van EU-recht, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In zijn uitspraak herinnert het Hof eraan dat de AVG het recht van de patiënt verankert om een eerste kopie van zijn of haar medische gegevens te verkrijgen zonder dat dit in principe kosten met zich meebrengt. De beheerder mag alleen kosten in rekening brengen als de patiënt al gratis een eerste kopie van zijn of haar gegevens heeft verkregen en opnieuw een kopie van die gegevens aanvraagt.

De desbetreffende tandarts moet worden beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens van haar patiënt. Als zodanig is zij verplicht om hem kosteloos een eerste kopie van zijn gegevens te verstrekken. De patiënt is niet verplicht om redenen voor zijn verzoek te geven.

Zelfs met het oog op de bescherming van de economische belangen van personen die behandelingen verstrekken, kunnen de nationale regels een patiënt niet de kosten laten dragen voor een eerste kopie van zijn medische gegevens.

Bovendien heeft de patiënt het recht om een volledige kopie te verkrijgen van de documenten die zijn opgenomen in zijn medische gegevens, indien dit essentieel is om de persoonsgegevens te begrijpen die die documenten bevatten. Dit recht omvat de gegevens in de medische dossiers met informatie zoals diagnoses, onderzoeksresultaten, beoordelingen door behandelaars en eventuele behandelingen of ingrepen die zijn uitgevoerd.

Artikel delen