Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

De verwerking van persoonsgegevens stopt niet bij de grens. Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met de doorgifte van persoonsgegevens naar andere landen. Om het recht op de bescherming van persoonsgegevens te bewaken, werkt de Nederlandse privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) binnen de Europese Unie (EU) intensief samen met verschillende Europese partners. Zowel binnen de European Data Protection Board (EDPB) als in vaste comités voor gecoördineerd toezicht op politie, justitie en grensbewaking.

European Data Protection Board

De European Data Protection Board (EDPB), het Europees Comité voor gegevensbescherming, is een onafhankelijk Europees orgaan bestaande uit vertegenwoordigers van de nationale privacytoezichthouders en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS). De EDPB draagt bij aan de consequente toepassing van regels voor gegevensbescherming in de EU en bevordert de samenwerking tussen de nationale privacytoezichthouders. (1) De EDPB publiceert o.a. adviezen, besluiten en richtsnoeren met uitleg over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). (2) De richtsnoeren verduidelijken verschillende onderwerpen uit de AVG waarmee de EDPB organisaties op weg helpt om privacywetgeving toe te kunnen passen in de praktijk.

Een-loketmechanisme

Bij bepaalde grensoverschrijdende zaken werkt de AP samen met andere EU-privacytoezichthouders, bijvoorbeeld in geval van een onderzoek naar een organisatie die in meerdere lidstaten gegevens verwerkt. Voorheen kon een organisatie met meerdere privacytoezichthouders te maken krijgen. De komst van de AVG en het een-loketmechanisme (of ‘onestopshop’) heeft dit echter veranderd. De leiding van zo’n onderzoek ligt bij de toezichthouder van het land waarin het hoofdkantoor van de betreffende organisatie gevestigd is, ook wel de leidende toezichthouder (of ‘lead supervisor authority’ genoemd). (3)

Europol en Eurojust

Voor de bestrijding van terrorisme, drugs- en mensenhandel, fraude en cybercriminaliteit wordt er steeds vaker op Europees niveau samengewerkt. EU-lidstaten wisselen hierbij persoonsgegevens uit waarop voor de verwerking onafhankelijk toezicht bestaat. Zo neemt de AP namens Nederland deel aan het toezicht op de Europese politiedienst (Europol) en het Europees orgaan voor de justitiële samenwerking (Eurojust), die als taak hebben om ernstige vormen van grensoverschrijdende misdaad in de EU te bestrijden. (4)

Europese informatiesystemen

Overheden in de hele EU wisselen informatie uit om de grenzen van het Schengengebied te beveiligen. De uitwisseling van deze gegevens door politie en justitie vindt plaats tussen verschillende grootschalige informatiesystemen. (5)

  • Schengen Informatiesysteem II (SIS II): informatie over signaleringen binnen het Schengengebied, zoals gegevens over gezochte of vermiste personen of over gestolen voertuigen;

  • Eurodac: vingerafdrukken van personen die asiel aanvragen in een EU-lidstaat;

  • Visum Informatiesysteem (VIS): gegevens voor visumverlening;

  • Douane Informatiesysteem (DIS): gegevens voor handhaving van douanevoorschriften. (6)

De AP neemt namens Nederland ook deel aan toezicht op deze Europese informatiesystemen.

Voetnoten

(1) https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/who-we-are_nl
(2) https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/avg-guidelines
(3) https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/een-loketmechanisme-onestopshop
(4) https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/politie-justitie/europol-en-eurojust
(5) https://schengenvisum.info/eu-informatiesystemen-voor-schengenvisa/
(6) https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/politie-justitie/europol-en-eurojust