Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Kamerbrief over Regie op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Minister de Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over Regie op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Hij legt uit hoe de Wegiz werkt en hoe deze wet de komende jaren elektronische uitwisseling in de zorg gaat versnellen. Ook neemt hij de Kamer mee in de randvoorwaarden om te komen tot zorgbrede elektronische uitwisseling.

Rijksoverheid 15 okt 2021

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Datum 15 oktober
Betreft Regie op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Geachte voorzitter,

Voor zorgverleners en voor de mensen aan wie zij zorg verlenen is het belangrijk dat zij tijdig over de juiste informatie beschikken, zodat de juiste zorg op de juiste plaats en op het juiste moment geleverd kan worden. Dit is op dit moment nog niet altijd het geval. Zorgverleners wisselen nog steeds veel uit op papier of via de fax. Daarnaast moet er nog vaak informatie worden overgetypt, dit zorgt soms voor fouten en levert een flinke bijdrage aan de administratieve lastendruk in de zorg. Ook moeten mensen hun verhaal vaker vertellen, omdat zorgverleners niet over alle informatie beschikken. Om het uitwisselen van gegevens in de zorg beter, sneller en eenvoudiger te laten verlopen is het noodzakelijk om de gegevensstromen te digitaliseren; dit is een grote opgave.

Over dit onderwerp zijn aan uw Kamer door mijn voorgangers meerdere brieven gezonden en met uw Kamer debatten gevoerd. De urgentie is groot en mede daarom heeft het zorgveld mij samen met uw Kamer gevraagd nog meer regie te nemen. Dit onder meer met de motie van de leden De Vries (VVD), Dijkstra (D66) en Van den Berg (CDA) die verzoekt “regie te nemen en tevens te onderzoeken of het mogelijk is een wettelijke basis te creëren voor het verplichten van een goede, verantwoorde en veilige elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders”. Een dergelijke verplichting is een volgende stap in de stapsgewijs toegenomen rol van de overheid in het versnellen van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg in de afgelopen jaren. Ik onderschrijf de noodzaak daartoe en werk nauw samen met de partijen in het zorgveld om versnelling te realiseren, want zowel de overheid als het veld kunnen dit niet alleen.

Het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is op 3 mei van dit jaar aan uw Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2020/21, 35824, nrs. 1 tot en met 4). Mijn voorgangers op dit dossier hebben uw Kamer daaraan voorafgaand met voortgangsbrieven geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27529, nrs. 219, 230, 263, Kamerstukken II 2018/19, 27529, nr. 189).

Gelijktijdig met deze brief bied ik uw Kamer zowel de nota naar aanleiding van het verslag als een nota van wijziging aan, waarmee in het wetsvoorstel verduidelijkt wordt dat dit wetsvoorstel niet verplicht tot het uitwisselen van gegevens en daarmee het mogelijk breken van het medisch beroepsgeheim. Dit mede gezien de vragen vanuit uw Kamer hierover.

In het eerste deel van deze brief leg ik uit hoe de Wegiz werkt en hoe deze wet de komende jaren elektronische uitwisseling in de zorg gaat versnellen. Ik schets welke afspraken ik met de zorg wil gaan maken om tot implementatie te komen en hoe de planning eruit ziet. De Wegiz is een kaderwet; nadere invulling en implementatie zullen dus stapsgewijs plaatsvinden.

In het tweede deel van de brief neem ik uw Kamer mee in de randvoorwaarden om te komen tot zorgbrede elektronische uitwisseling. De Wegiz verplicht elektronische uitwisseling voor specifieke situaties, bijvoorbeeld als er een beeld uitgewisseld moet worden tussen ziekenhuizen. Dat is noodzakelijk, maar niet voldoende om zorgbreed informatie te laten stromen. Daarom zet ik ook maximaal in op het scheppen van de juiste randvoorwaarden. In deze brief ga ik onder meer in op de ontwikkeling en het beheer van informatiestandaarden, op het digitaal identificeren en adresseren van zorgverleners, op het kunnen vaststellen dat – indien nodig – toestemming is gegeven voor uitwisseling, en op herijking van de grondslagen voor gegevensuitwisseling passend bij de omslag van papier naar digitaal. Daarnaast ga ik in op informatieveiligheid, op de rol van leveranciers en op maatschappelijk acceptabele kosten van elektronische gegevensuitwisseling. Tot slot ga ik in het tweede deel van deze brief ook in op hergebruik van informatie voor betere zorg van morgen en op de internationale context.

Download de volledige Kamerbrief hier.

Bijlagen:

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.