Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0
Artikelnummer: 9781590338698 Categorieën: , , ,
eng |
20 februari 2004
 | 
0,0 rating
(0)
Privacy
This book describes the Total Information Awareness (TIA) programs in the Defense Research Projects Agency (DARPA) of the Department of Defense, and related information access, collection, and protection laws. TIA is a new technology under development that plans to use data mining technologies to sift through personal transactions in electronic data to find patterns and associations connected to terrorist threats and activities. Data mining technologies are currently used by federal agencies for various purposes. DARPA has underway a five year research project to develop and integrate information technologies into a prototype system or systems to identify foreign terrorists for use by the intelligence, counterintelligence, law enforcement, and homeland security communities. Recent increased awareness about the existence of the TIA project provoked expressions of concern about the potential for the invasion of privacy of law-abiding citizens by the Government, and about the direction of the project by John Poindexter, a central figure in the Iran-Contra affair.While the law enforcement and intelligence communities argue that more sophisticated information gathering techniques are essential to combat today's sophisticated terrorists, civil libertarians worry that the Government's increased capability to assemble information will result in increased and unchecked government power, and the erosion of individual privacy. Dit boek beschrijft de Total Information Awareness (TIA) programma's in het Defense Research Projects Agency (DARPA) van het Ministerie van Defensie, en de daarmee verband houdende wetten inzake toegang tot, verzameling en bescherming van informatie. TIA is een nieuwe technologie in ontwikkeling die dataminingtechnologieën wil gebruiken om persoonlijke transacties in elektronische gegevens te doorzoeken om patronen en verbanden te vinden die verband houden met terroristische dreigingen en activiteiten. Dataminingtechnologieën worden momenteel door federale agentschappen voor diverse doeleinden gebruikt. DARPA is bezig met een vijfjarig onderzoeksproject om informatietechnologieën te ontwikkelen en te integreren in een prototype van een systeem of systemen om buitenlandse terroristen te identificeren voor gebruik door de inlichtingendiensten, de contraspionagediensten, de rechtshandhavingsinstanties en de binnenlandse veiligheidsdiensten. De recente toegenomen bekendheid met het bestaan van het TIA-project heeft geleid tot uitingen van bezorgdheid over de mogelijke schending van de privacy van gezagsgetrouwe burgers door de regering, en over de leiding van het project door John Poindexter, een centrale figuur in de Iran-Contra-affaire. Terwijl de wetshandhavings- en inlichtingendienstengemeenschappen aanvoeren dat meer gesofisticeerde technieken voor het verzamelen van informatie van essentieel belang zijn om de gesofisticeerde terroristen van vandaag te bestrijden, vrezen burgerrechtenactivisten dat het toegenomen vermogen van de regering om informatie te verzamelen zal resulteren in meer en ongecontroleerde overheidsmacht, en in een uitholling van de individuele privacy.  
€49.95

Product delen

Reviews