Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0
Artikelnummer: 9780198826491 Categorieën: , , , ,
eng |
1 januari 2018
 | 
0,0 rating
(0)
The EU General Data Protection Regulation (GDPR)
Updated Articles (Free Resource) This new book provides an article-by-article commentary on the new EU General Data Protection Regulation. Adopted in April 2016 and applicable from May 2018, the GDPR is the centrepiece of the recent reform of the EU regulatory framework for protection of personal data. It replaces the 1995 EU Data Protection Directive and has become the most significant piece of data protection legislation anywhere in the world. This book is edited by three leading authorities and written by a team of expert specialists in the field from around the EU and representing different sectors (including academia, the EU institutions, data protection authorities, and the private sector), thus providing a pan-European analysis of the GDPR. It examines each article of the GDPR in sequential order and explains how its provisions work, thus allowing the reader to easily and quickly elucidate the meaning of individual articles. An introductory chapter provides an overview of the background to the GDPR and its place in the greater structure of EU law and human rights law. Account is also taken of closely linked legal instruments, such as the Directive on Data Protection and Law Enforcement that was adopted concurrently with the GDPR, and of the ongoing work on the proposed new E-Privacy Regulation.
Bijgewerkte artikelen (gratis bron) Dit nieuwe boek geeft een artikelsgewijs commentaar op de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. De GDPR, die in april 2016 is aangenomen en vanaf mei 2018 van toepassing is, is de kern van de recente hervorming van het EU-regelgevingskader voor de bescherming van persoonsgegevens. Zij vervangt de EU-gegevensbeschermingsrichtlijn van 1995 en is het belangrijkste stuk gegevensbeschermingswetgeving waar ook ter wereld geworden. Dit boek is geredigeerd door drie vooraanstaande autoriteiten en geschreven door een team van specialisten op dit gebied uit de hele EU en uit verschillende sectoren (waaronder de academische wereld, de EU-instellingen, gegevensbeschermingsautoriteiten en de particuliere sector), waardoor een pan-Europese analyse van de GDPR wordt geboden. Elk artikel van de GDPR wordt in volgorde behandeld en de werking van de bepalingen wordt uitgelegd, zodat de lezer gemakkelijk en snel de betekenis van de afzonderlijke artikelen kan achterhalen. In een inleidend hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de achtergrond van de GDPR en de plaats ervan in de bredere structuur van de EU-wetgeving en de wetgeving inzake mensenrechten. Er wordt ook rekening gehouden met nauw verwante rechtsinstrumenten, zoals de richtlijn inzake gegevensbescherming en rechtshandhaving, die samen met de GDPR is aangenomen, en met de lopende werkzaamheden voor de voorgestelde nieuwe e-privacyverordening.
€366.95

Product delen

Reviews