Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Antwoorden Kamervragen over de oproep van agenten om het dreigend vragen naar privégegevens strafbaar te stellen

Minister Grapperhaus (JenV) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Politie: maak dreigend vragen naar privégegevens op internet strafbaar'. Hij ontving deze vragen van het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA) (Ingezonden 15 april 2021, 2021Z06101) (1) .

14 juni 2021

Kamerstuk: kamervraag

Kamerstuk: kamervraag

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel 'Politie: maak dreigend vragen naar privégegevens op internet strafbaar'? (2)

Antwoord op vraag 1

Ja.

Vraag 2

Deelt u de mening dat het delen van privégegevens van politieagenten ervoor kan zorgen dat politieagenten hun werk minder goed kunnen uitoefenen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 2

Ik deel de opvatting dat dit een negatieve invloed kan hebben op het werk van individuele politieambtenaren en daarmee ook op de politie als geheel. Ik keur dit soort praktijken waarmee wordt gepoogd politieambtenaren te intimideren of bedreigen, net als alle agressie en geweld tegen de politie, ten zeerste af.

Vraag 3

Denkt u dat er een effect is van de toename van doxing en intimidatie op het werven van nieuwe politieagenten? Zo ja, hoe groot denkt u dat dat effect is?

Antwoord op vraag 3

Op dit moment is het aanbod van mensen die bij de politie willen werken onverminderd groot.

Vraag 4

Hebben de agenten die te maken hebben gehad met intimidatie aan de voordeur aangifte gedaan? Zo ja, hoeveel aangiftes zijn er gedaan en in welk stadium bevinden die aangiftes zich?

Antwoord op vraag 4

Als er sprake is van strafbaar handelen, is het staand beleid dat de medewerkers vanuit de politieorganisatie worden gestimuleerd om aangifte te doen. Ze worden daarin op verschillende manieren ondersteunt om dit zo laagdrempelig mogelijk te maken. In individuele casussen kan ik verder niet treden.

Vraag 5

Wat doet u om doxing van politieagenten tegen te gaan?

Vraag 6

Deelt u de mening van het politiecorps om ‘het dreigend vragen naar privégegevens’ strafbaar te stellen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe geeft u invulling aan deze oproep?

Antwoord op vragen 5 en 6

Dit is een maatschappelijk probleem waarnaar ik met urgentie naar ga kijken. Zoals ik heb aangegeven bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit op 27 mei jl. (3) zal ik, mede naar aanleiding van een daartoe strekkend voorstel van het lid Michon Derksen (VVD) (4, 5) , vóór het zomerreces een wetsvoorstel in consultatie brengen waarmee een aanvullende strafbaarstelling rond het fenomeen doxing wordt geïntroduceerd.

Vraag 7

Bent u bereid om extra aandacht te schenken aan het doxen van politieagenten in het beleidskader internetpesten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 7

Doxing is, net als pesten, een verzamelterm voor diverse strafbare, onrechtmatige en ongewenste gedragingen, die zich zowel online als in de fysieke wereld kunnen manifesteren. Het beleidskader internetpesten ziet op het (doen) verwijderen van onrechtmatige content. Voor zover een specifiek geval van doxing ook onrechtmatige handelingen bevat, zoals het zonder toestemming publiceren van persoonsgegevens, valt dit onder het beleidskader internetpesten.

(1) Toelichting: Deze vragen worden aangevuld met de vragen van het lid Ellemeet (GL), ingezonden 15 april 2021 (vraagnummer 2021Z06103)

(2) NOS, 9 april 2021 'Politie: maak dreigend vragen naar privégegevens op internet strafbaar'

(3) Kamerstukken II, 2019/20, 35.564, nr. 2

(4) Kamerstukken II, 2020/21, 35.564, nr. 13.

(5) De motie van Michon-Derksen e.a. is door uw Kamer aangenomen op 1 juni jl.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.