Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Naast de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er een aparte richtlijn voor gegevensbescherming door politie en justitie (Richtlijn EU 2016/680).(1) Deze richtlijn geeft regels voor de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten om strafbare feiten te voorkomen, te onderzoeken, op te sporen en te vervolgen, en om straffen uit te voeren. In Nederland is de richtlijn per 1 januari 2019 geïmplementeerd in de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) inclusief de daaronder vallende besluiten.(2)

Wpg

De Wpg regelt de verwerking van persoonsgegevens voor de uitoefening van de politietaak door onder meer de politie en de bijzondere opsporingsdiensten (BOD), waaronder ook buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) vallen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de Wpg.(3)


  • Politie

    : de politie gebruikt allerlei gegevens om politietaken goed uit te kunnen voeren. Dit mag alleen voor een specifiek doel en de verwerking van deze persoonsgegevens moet noodzakelijk zijn om dat doel te bereiken. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag de politie bijzondere persoonsgegevens – zoals geloofsovertuiging, ras, gezondheid en politieke voorkeur – vastleggen. Dit is alleen toegestaan als dit onvermijdelijk is om de betreffende politietaak uit te kunnen voeren.


  • Boa’s

    : de Wpg is ook van toepassing op de gegevensverwerking door boa’s voor de uitvoering van hun opsporingstaak. Dit is geregeld in het bijbehorende Besluit politiegegevens voor buitengewoon opsporingsambtenaren (BpgBoa). Het gaat hierbij om de opsporing van strafbare feiten. Ook voor boa’s geldt dat politiegegevens alleen voor specifieke doeleinden mogen worden verwerkt, zoals in de Wpg omschreven.

In de Wpg is tevens een verplichting opgenomen voor organisaties die politiegegevens verwerken om een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De FG moet bij de AP worden aangemeld.(4)

AVG

De Wpg en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bestaan naast elkaar. De politie en boa’s verwerken ook persoonsgegevens die niet nodig zijn voor de uitoefening van hun politie- of opsporingstaak, maar om bijvoorbeeld toezichthoudende taken uit te voeren. Op deze verwerkingen is niet de Wpg maar de AVG van toepassing.(5)

Voetnoten

(1) Richtlijn (EU) 2016/680
(2) https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten
(3) https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/politie-justitie/bijzondere-opsporing
(4) https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/functionaris-gegevensbescherming-fg
(5) https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/politie-justitie/politie