Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0
Artikelnummer: 9789462405561 Categorieën: ,
dut |
1 november 2019
Hervorming van het jeugdstelsel
Een nieuwe privacywet voor de hele Europese Unie (EU), dat is wat de General Data Protection Regulation (GDPR) beoogt. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in alle lidstaten van de Europese Unie. In Nederland komt de Europese Richtlijn gegevensbescherming (95/46/EG) ofwel Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) derhalve definitief te vervallen. De Rijksoverheid maakt in het kader van de uitvoering van wettelijke en publieke taken gebruik van persoonsgevoelige data. Dit impliceert dat daar waar de Nederlandse overheid in uitvoering van een wettelijke plicht of publieke taak persoonsgegevens verwerkt, er daartoe een rechtmatige grondslag in bijzondere wet-en regelgeving moet zijn zoals bijvoorbeeld de Jeugdwet en Belastingwetten. Deze monografie behelst een wetenschappelijk betoog over de hoge complexiteit van de AVG in coherentie met de Jeugdwet. Integratie van beide wetten maakt een correcte toepassing zeer uitdagend. Hoezeer ook een gemeenteambtenaar zo accuraat mogelijk te werk wenst te gaan op het gebied van de hem toekomende wettelijke en publieke taak, de veronderstelde juridische kennis en kundigheid, alsook de omvang en complexiteit van de rechtsregel zijn niet de minste. Het is bepaald geen sinecure om de gelaagdheid en complexiteit van de Europese en nationale wetgeving in kaart te brengen en om vast te stellen hoe het normatieve kader voor verwerking van persoonsgegevens juridisch, op accurate en correcte wijze kan worden uitgevoerd. Dit handboek leidt u door alle onderdelen heen, van de toeleidingsprocedure tot aan de rechtspositie van belanghebbenden en van het bezigen van de juiste terminologie en het waarborgen van gegevensbeschermingsbeginselen tot aan risicogebaseerde maatregelen. Met deze uitgave beschikt u op overzichtelijke wijze over alle relevante informatie. De monografie sluit naadloos aan bij de praktijk, de artikelen waarmee u het meest te maken heeft worden het meest uitgebreid behandeld. In de monografie staat de juridische informatie uitgelegd aan de hand van praktische voorbeelden, adviezen en best practices. Tevens bevat de monografie twee bijlagen: een transponeringstabel om eenvoudig te kunnen schakelen tussen de AVG en Wbp en volledigheidshalve de wettekst van de AVG.
€39.95

Uitverkocht

Product delen

Reviews