Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0
Artikelnummer: 9780415675727 Categorieën: , , ,
eng |
1 januari 2013
Learning Identities in a Digital Age
Digital media are increasingly interwoven into how we understand society and ourselves today. From lines of code to evolving forms of online conduct, they have become an ever-present layer of our age. The rethinking of education has now become the subject of intense global policy debates and academic research, paralleled by the invention and promotion of new learning identities, which are intended to incite teachers and students to think, feel, and act as social operators in schools and beyond. Learning Identities in a Digital Age provides a critical exploration of how education has been reimagined for the digital future. It argues that education is now the subject of a "cybernetic" mode of thought: a contemporary style of thinking about society and identity that is saturated with metaphors of networks, flexibility, interactivity, and connectedness. This book examines how shifts in thought have translated into fresh ideas about creative learning, interactive tools, curriculum reform, and teacher identity. The text identifies how learning identities have been promoted, and position young people as networked learners, equipped for political, economic and cultural participation in the digital age. Included in the text: - mapping the digital age - reconstructing the future of education -making up digital learning identities -assembling creative learning -thinking with digital tools - protoyping the curriculum of the future -being a teacher in a digital age. This book situates education and technology in an intergenerational and interdisciplinary conversation. It will be of interest to students, researchers and practising education professionals who want to understand the wider sociological and psychological significance of new technologies on education and learner identity.   Digitale media zijn steeds meer verweven met hoe we de maatschappij en onszelf vandaag begrijpen. Van coderegels tot evoluerende vormen van onlinegedrag, ze zijn een alomtegenwoordige laag van ons tijdperk geworden. De heroverweging van onderwijs is nu het onderwerp geworden van intense wereldwijde beleidsdebatten en academisch onderzoek, parallel aan de uitvinding en promotie van nieuwe leeridentiteiten, die bedoeld zijn om leraren en leerlingen aan te zetten tot denken, voelen en handelen als sociale actoren in scholen en daarbuiten. Learning Identities in a Digital Age biedt een kritische verkenning van de manier waarop onderwijs is gereconstrueerd voor de digitale toekomst. Het betoogt dat onderwijs nu het onderwerp is van een "cybernetische" manier van denken: een hedendaagse stijl van denken over de maatschappij en identiteit die verzadigd is met metaforen van netwerken, flexibiliteit, interactiviteit en verbondenheid. Dit boek onderzoekt hoe verschuivingen in het denken zich hebben vertaald in nieuwe ideeën over creatief leren, interactieve instrumenten, leerplanhervorming en de identiteit van leerkrachten. De tekst identificeert hoe leeridentiteiten zijn bevorderd, en jongeren positioneren als netwerkleerlingen, toegerust voor politieke, economische en culturele participatie in het digitale tijdperk. Inbegrepen in de tekst: - het in kaart brengen van het digitale tijdperk - het reconstrueren van de toekomst van het onderwijs -het samenstellen van digitale leeridentiteiten -het samenstellen van creatief leren -denken met digitale hulpmiddelen - protoyeren van het curriculum van de toekomst -leraar zijn in een digitaal tijdperk. Dit boek plaatst onderwijs en technologie in een intergenerationeel en interdisciplinair gesprek. Het zal interessant zijn voor studenten, onderzoekers en onderwijsprofessionals die de bredere sociologische en psychologische betekenis van nieuwe technologieën voor onderwijs en de identiteit van leerlingen willen begrijpen.
€55.95

Product delen

Reviews